Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Koronavirus Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Nikaran tuulipuiston kaavoitus on käynnissä: Suunnitelmat nähtäville – Alueelle vahvistettiin rakennuskielto

– Koronaviruksen vuoksi aineisto on nähtävillä ainoastaan sähköisesti. Pyynnöstä Multian kunta postittaa asiakirjoista kopiot. Nähtävillä oloajan pituudessa on huomioitu se, että yleisötilaisuutta ei tässä vaiheessa järjestetä, toteaa aluearkkitehti Susanna Paananen . Nikaran tuulipuistoalueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. YVA-suunnitelmassa arvioidaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset. Raportin on laatinut Sitowise Oy Energiequelle Oy:n toimeksiannosta. Kaksi tuulipuistovaihtoehtoa Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen uusiutuvan energiatuotannon kapasiteettia. Nikaran tuulipuiston on arvioitu tuottavan sähköä noin 300–1 000 gigawattituntia vuodessa. Hanke muodostuu enintään 29 tuulivoimalasta, kokonaisteholta 290 megawattia. Toisessa vaihtoehdossa voimaloita on 20, kokonaisteholta 200 megawattia. Voimaloiden napakorkeus on enintään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä. Voimaloiden yksikkötehoksi on suunniteltu 4–10 megawattia. Tuuliatlaksen mukaan hankealueella keskimääräinen tuulen nopeus on 200 metrin korkeudella noin 7,8 metriä sekunnissa. Yleensä tuulee lounaasta. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema. ”Koronaviruksen vuoksi aineisto on nähtävillä ainoastaan sähköisesti. Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoon on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa hankealueen pohjoispuolella olevan, jännitteeltään 400 kilovoltin linjan varteen rakennetaan uusi sähköasema, jolla tuulivoimahanke liitetään olemassa olevaan verkostoon. Sähkönsiirto hankealueelta uudelle sähköasemalle tapahtuisi ilmajohdolla tai maakaapelilla. Toisessa vaihtoehdossa rakennetaan uusi, noin 30 kilometrin pituinen, 110 kilovoltin voimajohto Petäjäveden sähköasemalle hankealueen itäpuolella olevan 400 kilovoltin linjan rinnalle. Linnut, maisemat ja ihmiset Todennäköisesti merkittävimmiksi Nikaran tuulivoimahankkeen aiheuttamiksi ympäristövaikutuksiksi on kaavoituksen alkuvaiheessa tunnistettu tuulipuiston vaikutukset luontoon ja erityisesti linnustoon sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön ja lisäksi ihmisiin ja ihmisten elinoloihin. Esimerkiksi linnuston osalta tarkastellaan muuttoreitit ja uhanalaisten lintulajien ja Naturan osalta alue noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Harva asutus ja Natura-alue Noin 2700 hehtaarin harvaan asuttu hankealue käsittää turvetuotantoaluetta, kivennäismaita ja avosuota. Maa-alueet ovat pääosin UPM:n omistuksessa. Muita maanomistajia ovat Finsilva Oyj, Metsähallitus ja yksityiset maanomistajat. Hankealueella sijaitseva Lampuodinsuo on osoitettu luonnonsuojelu- ja Natura-alueeksi. Hankealueella on osin voimassa Multian vesistöjen rantayleiskaava. Yleiskaava kattaa Multian kunnan vesistöt ja niiden lähiympäristöt. Hankealueen läpi kulkee Nikaraisten kirkkotien retkeilyreitti. Hankealueen itäpuolella, 2,2 kilometrien etäisyydellä hankealueen rajasta, sijaitsee Kiiskilänmäen näkötorni eteläisen ja keskisen Suomen korkeimmalla kohdalla. Tornin ympärillä kulkee luontopolku. Luoteessa Saarijärven kaupungin puolella on retkeilyreittejä Kulhanvuoren alueella. Hankealue sijoittuu Multian riistanhoitoyhdistyksen toimialueelle. Suunnitellut sähkönsiirtoreitit eivät risteä virkistysreittejä. ”Rakennuskieltopäätös kohdistuu kaavan suunnittelualueen maanomistajiin sekä tuulivoimayrittäjiin.” Kaavoituksen aikataulua Laadittujen selvitysten ja ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset esitetään YVA-selostus- ja kaavaluonnosvaiheessa vuoden 2020 loppupuolella, minkä jälkeen kaavaehdotusvaiheessa ratkaistaan edellytykset hankkeen toteuttamiselle. Kaavassa määritellään muun muassa voimaloiden sijoituspaikat, enimmäiskorkeudet ja -määrä. Kaavaehdotus valmistuu vuoden 2021 aikana. Multian kunnan kaavoitusviranomainen johtaa yhteismenettelyä ja vastaa kaavaprosessista sekä kuulemismenettelyistä. Keski-Suomen ELY-keskus vastaa osaltaan ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistamisesta ja antaa lausuntonsa YVA-suunnitelmasta. Mielipiteet 5. kesäkuuta mennessä Multian kunnanhallitus käynnisti 17. helmikuuta Nikaran tuulipuistoa koskevan osayleiskaavan laatimisen puiston rakennuttajan Energiequelle Oy:n esityksestä. Osayleiskaava laaditaan niin, että yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta lähetetään Multian kunnalle viimeistään 5. kesäkuuta 2020. Rakennuskielto viideksi vuodeksi Multian kunnan tekninen lautakunta päätti 7. huhtikuuta asettaa Nikaran tuulivoimaosayleiskaava-alueen rakennuskieltoon kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka, mutta kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. – Rakennuskieltopäätös kohdistuu kaavan suunnittelualueen maanomistajiin sekä tuulivoimayrittäjiin. Tehdyn rakennuskieltopäätöksen perusteella on mahdollisuus evätä osayleiskaavoitusta vaikeuttavat rakennusluvat tuulivoimakaavan laatimisen ajaksi, kertoo Multian tekninen johtaja Tiina Löytömäki . Nikaran tuulivoimahankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu Esiselvitysvaihe ja kaavoitusaloite 2018-2020 Ympäristövaikutusten arviointi 2020-2021 Osayleiskaava 2020–2021 Tekninen suunnittelu 2018–2023 Rakennuslupamenettely 2021-2022 Tuulivoimahanke tuottaa sähköä 2023