Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit Verotiedot

Vapo Oy valitti Lehtosuon ympäristöluvasta - Puhdistustehovaatimukset liian tiukat

Vapo Oy vaatii, että Vaasan hallinto -oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätöksen ja muuttaa lupamääräyksiä, jotka se asetti 18. joulukuuta myöntämässään ympäristöluvassa Keuruun Lehtosuon turvetuotantoaluetta koskien. Pintavalutuskentän lähtevän veden puhdistustehovaatimuksien osalta Vapo vaatii enimmäisrajoiksi kiintoainepitoisuudeksi joko 50 prosenttia tai 5 milligrammaa litrassa, kokonaisfosforin osalta 25 prosenttia tai 50 mikrogrammaa litrassa sekä kokonaistypen osalta 10 prosenttia tai 1 600 mikrogrammaa litrassa. Vapo esittää, että puhdistusteho lasketaan vuosikeskiarvona ennen pintavalutuskenttää ja sen jälkeen mitatuista pitoisuuksista mahdolliset ohijuoksutukset mukaan lukien. Lisäksi Vapo Oy esittää, että mikäli päästötarkkailun perusteella pintavalutuskenttä ei täytä näitä lupamääräyksessä asetettuja puhdistusvaatimuksia, luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin puhdistustehon parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Keski -Suomen ELY-keskukselle ja Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli puhdistustulos on seuraavanakin vuonna edellä mainittuja lukuarvoja pienempi, luvan saajan on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa. Hakemuksen perusteluissa Vapo muun muassa toteaa, että Lehtosuonkin tapauksessa mahdollisuudet tehostaa kuivatusvesien puhdistusta ovat hyvin rajalliset, koska pintavalutuskenttä on asianmukaisesti rakennettu sekä ylläpidetty ja koska sen korvaavaan kokonaan uuden kentän rakentamiseen ei ole mahdollisuuksia. Vapon käsityksen mukaan sellaiseen ei ole edes tarvetta. Vapon näkemyksen mukaan avin joulukuisessa ympäristöluvassa asetetut määräykset ovat tiukat kaikkien vedenlaatutekijöiden osalta. Määräykset tekee vielä tiukemmiksi se, että kaikkien edellä mainittujen edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti saman kalenterivuoden pituisen jakson aikana. Uusi Lehtosuon päästömääräysten muuttamismenettely olisi väistämätön, mikäli päätös jää voimaan. Käsittelymaksut nyt ratkaistuissa muutoshakemuksissa ovat olleet noin 4 500 euroa. Kaikkien tahojen tarkoituksena lienee, että toimintaa voidaan jatkaa siten, ettei tarpeetonta hallinnollista rasitetta aiheuttavia menettelyjä tarpeettomasti käynnistettäisi, sanotaan valituksen perusteluissa. Vapo kaipaa päästömääräykseen myös selkeää varmuusmarginaalia: määräysten tulee olla kohtuullisia ja mahdollisia noudattaa, myös vaihtelevissa olosuhteissa.