Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Avi piti Lehtosuon ympäristöluvan ehdot liki ennallaan – Vapo Oy haki huojennusta liian kireinä pitämiinsä kuormitusrajoihin

Vapo Oy haki vuoden 2017 helmikuussa aluehallintovirastolta Lehtosuon turvetuotantoalueen 2013 myönnetyn ympäristöluvan kuormitusrajojen höllentämistä. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto muutti ja täydensi lupamääräyksiä 18. joulukuuta 2018, mutta ei höllentänyt kuormitusehtoja Vapon vaatimassa määrin. Vastaavanlaisia hakemuksia lähikunnista on avin käsiteltävänä kymmenkunta ja osaan niistä on annettu päätös. Vuosittain hakemuksia tullee lisää. Lehtosuon uusien lupamääräysten mukaan pintavalutuskentän on saavutettava vuosikeskiarvona joko vähintään määrätty puhdistusteho tai enintään määrätty lähtevän veden pitoisuus. Avi on siis lisännyt päästömääräyksiin pintavalutuskentän puhdistusteholle vaihtoehtoisina enimmäispitoisuusrajat sekä ravinteille että kiintoaineelle. Lähtevän veden puhdistustehon on Lehtosuon 45 hehtaarin turvetuotantolohkoilla 3 ja 4 oltava 50 prosenttia kiintoaineesta, 50 prosenttia kokonaisfosforista ja 20 prosenttia kokonaistypestä tai vaihtoehtoisesti turvetuotantolohkolta lähtevän veden pitoisuuksina kiintoainetta saa olla 4,0 milligrammaa litrassa, fosforia 40 mikrogrammaa litrassa ja typpeä 1400 mikrogrammaa litrassa. Puhdistusteho lasketaan ennen pintavalutuskenttää ja sen jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet mukaan lukien. Purkureitti Sammalinen-nimiseen järveen kulkee Syväojan Heinäsuonpuron Hanhonlammen Särkijärven ja Välijoen kautta. Parannustoimet käyntiin tarvittaessa Avi edellyttää, että jos pintavalutuskentän puhdistusteho ei tarkkailun perusteella täyty tai lähtevä vesi ei täytä pitoisuusvaatimuksia, luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin puhdistustehon parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Keski-Suomen ely-keskukselle ja Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos vesienkäsittelylle asetettuja vaatimuksia ei saavuteta vuoden 2020 loppuun mennessä, luvan haltijan on toimitettava vuoden 2021 helmikuun loppuun mennessä Keski-Suomen ely-keskuksen hyväksyttäväksi vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma ja ryhdyttävä välittömästi toimiin vesienkäsittelyrakenteiden toimivuuden parantamiseksi. Mikäli puhdistusteho- tai pitoisuusvaatimuksia ei tästäkään huolimatta saavuteta vuoden 2021 loppuun mennessä, on luvan haltijan toimitettava aluehallintovirastoon helmikuun 2022 loppuun mennessä selvitys toiminnan päästöistä aiheutuneista haitoista alapuolisessa vesistössä ja suunnitelma päästöjen vähentämistoimenpiteistä. Aluehallintovirasto voi tämän perusteella muuttaa tai täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Vapo Oy: "Fosforikuormitus tulee ylittymään" –Ravinteiden kiinniotolle asetettua puhdistustehoa avi ei ole minkään ravinnevedenlaatutekijän osalta voimassa olevasta luvasta muuttanut, mikä tarkoittaa, että ainakaan kokonaisfosforille asetettua 50 prosentin reduktiovaatimusta ei tulla vastaisuudessakaan saavuttamaan. Kokonaistypen osalta pysytetty 20 prosentin reduktiovaatimus saavutettaneen, mutta ei kuitenkaan säännönmukaisesti, arvioi Martti Patrikainen , Vapo Oy:n lakimies ja Lehtosuon ympäristöluvan muutoshakemuksen laatija. Vaihtoehtoisten enimmäispitoisuusrajojen osalta hän toteaa, että ne ovat ravinteiden osalta tiukat niin hakemuksessa vaadittuihin kuin myös tähänastisiin tarkkailujen tuloksiin verrattuna. Hakemuksessa tehoa ja pitoisuuksia on käsitelty yhdistelmänä eli että molempien pitäisi olla mahdollista täyttyä. –Kun avin ratkaisu käytännössä on päinvastainen, teho- ja pitoisuusrajavaatimusten kesken vallitsee ristiriita. Näistä syistä ravinteita koskevat päästömääräykset eivät kaikkinensa tyydytä, toteaa Patrikainen. Hän toteaa, että enimmäispitoisuusrajat on asetettu aivan vaihteluvälin alarajan tuntumaan. Kun lähtevä vesi on ollut hyvälaatuista ei tarpeettoman tiukkoja määräyksiä olisi ollut ylipäätään tarpeen asettaa. –Pääpuhdistusmenetelmä on pintavalutuskenttä, joka on asianmukaisesti rakennettu ja kunnossa pidetty. Rakennetta ei voida muuttaa, eikä nyt asetettuja "ylimitoitetuiksi" katsottavia puhdistusvaateita saada täyttymään, näkee Patrikainen. Vesiensuojelijat: "Puhdistusteho kehnoa" –Turvetuotannon vesienkäsittely täyttää ympäristöluvissa määrätyt puhdistustehovaatimukset kehnosti, Keski-Suomessa vuosittain 1–3 vesienkäsittelyrakennetta vuosina 2015–2017. Vuonna 2017 Vapo Oy:n tuotantoalueista Keuruulla ja Multialla ei ainoakaan täyttänyt puhdistustehovaatimuksia. Turvetuottajat joutuvatkin hakemaan helpotuksia voimassaoleviin puhdistustehovaatimuksiin, sanoo diplomi-insinööri Jaakko Koppinen , Pelastetaan Reittivedet ry:n puheenjohtaja. Hän on tyytyväinen, että Lehtosuon osalta haetut helpotukset eivät menneet läpi, vaan aluehallintovirasto piti voimassa alkuperäiset puhdistustehovaatimukset kiintoaineen, fosforin ja typen osalta. –Nyt lupaan lisätyt vaatimukset kiintoaineen ja ravinteiden enimmäispitoisuuksien osalta ovat vesienhoidon kannalta kohtuullisen tiukat. Ainoa puute on, että humuspäästölle ei määritetty mitään raja-arvoa, arvioi Koppinen. Humus on kaikkein haitallisin alapuoliselle vesistölle kuten kalastajat ja mökkeilijät tietävät ja kokevat. Hän uskoo, että turpeen polttaminen energiakäyttöön tulee loppumaan, koska sen aiheuttamat ilmastopäästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin ruskohiilen polttamisesta. –Kivihiilen polttaminen kielletään vuoteen 2029 mennessä, toivottavasti myös turpeen, sanoo Koppinen. Kaava edellyttää vesien suojelua Keski-Suomen maakuntakaavassa tai Keuruun yleiskaavassa ei ole Lehtosuon kohdalla merkintöjä, mutta maakuntakaavassa on turvetuotannosta Keuruun reitin valuma-alueilla suunnittelumääräys, että turvetuotanto on vaiheistettava voimakkaasti ja vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lisäksi tuotanto on suunniteltava ja mitoitettava siten, että se ei vaikuta vesien tilaan heikentävästi. Turvetuotantoa 1970-luvulta saakka Lehtosuo sijaitsee Keuruulla Ampialan kylässä, noin kolmetoista kilometriä Keuruun keskustasta itään. Lehtosuo on kunnostettu turvetuotantoon Isosuon 37,6 hehtaarin lohkojen osalta vuonna 1973. Pyöreäsuon 45,5 hehtaarin lohkoja alettiin valmistella turpeen ottoon 2008. Lehtosuolla on tuotannossa 83,1 hehtaaria, josta on auma-alueita 3,6 hehtaaria ja tuotannosta poistunutta aluetta yhteensä 28,6 hehtaaria. Vapo Oy arvioi, että tuotanto Isosuon valuma-alueella jatkuu vielä 20-25 vuotta. Lehtosuolla on Itä-Suomen ympäristölupaviraston 2005 antama toistaiseksi voimassa oleva lupa Lehtosuon-Isosuon 47 hehtaarin tuotantoalueelle sekä 41,1 hehtaarin lisäalueelle Pyöreäsuolle. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkisti 2013 Lehtosuon 82,8 hehtaarin turvetuotantoalueen ympäristöluvan ja myönsi luvan 4,2 hehtaarin laajennusalueelle. Päätös käsiteltiin myös Vaasan hallinto-oikeudessa 2015. Lehtosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista koskeva ympäristölupa on nähtävillä tammikuun 17. päivään saakka. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy 17. tammikuuta 2019. Lehtosuo sijaitsee Keuruulla Ampialan kylässä, noin kolmetoista kilometriä Keuruun keskustasta itään. Lehtosuo on kunnostettu turvetuotantoon Isosuon 37,6 hehtaarin lohkojen osalta vuonna 1973. Pyöreäsuon 45,5 hehtaarin lohkoja alettiin valmistella turpeen ottoon 2008. Lehtosuolla on tuotannossa 83,1 hehtaaria, josta on auma-alueita 3,6 hehtaaria ja tuotannosta poistunutta aluetta yhteensä 28,6 hehtaaria. Vapo Oy arvioi, että tuotanto Isosuon valuma-alueella jatkuu vielä 20-25 vuotta. "Pääpuhdistusmenetelmä on pintavalutuskenttä, joka on asianmukaisesti rakennettu ja kunnossa pidetty. Rakennetta ei voida muuttaa, eikä nyt asetettuja "ylimitoitetuiksi" katsottavia puhdistusvaateita saada täyttymään." Martti Patrikainen Lakimies, Vapo Oy