Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit Eurovaalikone

Hallinto-oikeus kumosi Multian takauspäätöksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 14. marraskuuta 2018 kumonnut Multian kunnanvaltuuston 19. joulukuuta 2016 tekemän päätöksen myöntää omavelkainen takaus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksuvelvoitteista, jotka johtuvat Kuntarahoituksen kanssa tehtävästä johdannaisyleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksista tai valuutanvaihtosopimuksista, joihin johdannaissopimusta sovelletaan. Valtuuston päätöksestä valitti hallinto-oikeuteen multialainen Pasi Koppinen. Hallinto-oikeus katsoo päätöksessään, että Multian valtuuston päätös syntyi asian valmistelun ja selvittämisen puutteellisuuden vuoksi virheellisessä järjestyksessä. Kun valtuuston päätös kumotaan tällä perusteella, valituksessa esitetyistä muista perusteista ei ole tarpeen lausua. Koppinen sai oikeudenkäyntikulujen korvauksia 200 euroa. Viranomaisen hankittava riittävät selvitykset Hallinto-oikeus perusteli päätöstään niin, että hallintolain mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Kuntalain mukaan kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kyseisessä asiassa valtuustolle oli toimitettu esityslistan liitteenä johdannaissopimusten yleiset ehdot sisältävä johdannaisyleissopimus sekä erityyppisten johdannaissopimusten ehtojen vahvistamisessa käytettäviä lomakkeita. Asiakirjoista ei kuitenkaan ilmene, että johdannaissopimuksen tarkemmat ehdot ja tehtävien johdannaissopimusten tyyppi olisivat olleet valtuuston tiedossa sen päättäessä takauksen myöntämisestä. Asian valmisteluaineiston perusteella valtuuston ei ole ollut mahdollista asianmukaisesti arvioida takauksesta kunnalle aiheutuvaa taloudellista riskiä varsinkaan, kun takaus on päätetty antaa asettamatta ehtoa kunnan vastuun enimmäismäärälle. Oikeuden päätöksen mukaan takauksesta aiheutuvan riskin suuruudella voi olla merkitystä myös arvioitaessa takauksen markkinaehtoisuutta, jonka toteaminen voi olla tarpeen Euroopan unionin valtiontukisääntöjen soveltuvuuden selvittämiseksi. Kunta etsi suojaa koronnousulta Multialainen Pasi Koppinen vaati hallinto-oikeudessa kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä sekä 1000 euroa korvausta oikeudenkäyntikuluista. Koppisen valituksessa sanotaan muun muassa, että kunnanvaltuuston päätöksessä on kyse kielletyn valtiontuen myöntämisestä. Johdannaissopimuksilla katetaan myös sellaisia kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet laajakaistaverkon rakentamisesta tukikelvottomalle kaupalliselle alueelle. Takaus ei ole markkinaehtoinen. Taloudellisissa vaikeuksissa oleva Keski-Suomen Valokuituverkot Oy hyötyy takauksesta välillisesti kuntien omistaman emoyhtiönsä kautta. Asiaa valmisteltaessa ei ole selvitetty, sisältääkö takaus mahdollisesti valtiontukea. Takausvastuun suuruus ja laina-aika eivät ole olleet valtuuston tiedossa. Valtuuston olisi tullut päättää niistä itse eikä jättää päätöksentekoa kunnanhallitukselle. Omassa lausunnossaan hallinto-oikeudelle Multian kunnanhallitus totesi muun muassa, että johdannaissopimukset suojaisivat Keski-Suomen Verkkoholding Oy:tä ja sen ottaman lainan taanneita kuntia lainan koron nousulta ja sopimuksilla voisi olla merkittävä myönteinen vaikutus yhtiön rahoituskustannuksiin ja velanmaksukykyyn ja että kunnan edut olisi turvattu riittävillä vastavakuuksilla eikä takaukseen liittyisi merkittävää taloudellista riskiä. Keski-Suomen Verkkoholding Oy yhtyi kunnan lausuntoon. Koppinen taas katsoi, että kunnan etuja ei turvattu riittävillä vastavakuuksilla, tätä hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutkinut, koska valitusaika päätöksestä oli ehtinyt umpeutua.